Hausgarten Goldbrunner Marzling

Bauherr / Auftraggeber:
Familie Goldbrunner, Marzling

Auftragnehmer:
Türk + Vohburger
Landschaftsarchitekten Part mbB

Leistungsprogramm:
Objektplanung
Leistungsphasen 1 - 8

Planungspartner:
Hartl Udo, Marzling (Architekt)